کنترل استرس و اضطراب در فرصت باقیمانده یکی از کلیدهای موفقیت است.

هر چقدر به کنکور نزدیکتر شویم میزان اضطراب و استرس دانش‌اموزان بیشتر خواهد شد. می‌دانیم که اضطراب مستمر و بیش از حد باعث کاهش یا در حالت خیلی بد از بین رفتن کارایی دانش‌آموز در هنگام مطالعه و در جلسه امتحان می‌شود. باید بتوانید آرامش خود را در این روزها حفظ کنید. اگرچه این کار مشکل است اما با تسلط بر خودتان می‌توانید آنرا انجام دهید. با کسانی که می‌دانید مشورت با آنها باعث آرامشتان می‌شود مشورت کنید. از کسانی که باعث استرس و اضطراب شما می‌شوند دوری کنید و در طول روز مراقبه انجام دهید.

نظرات شما