کارت آزمون ورود جلسه

داوطلبان گرامی آزمون سراسری می توانند از ساعت ۱۴ امروز ۱۷/۳/۹۴ جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند

داوطلبان گرامی آزمون سراسری می توانند از ساعت ۱۴ امروز ۱۷/۳/۹۴ جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند

نظرات شما