دانستنیهای جالب درباره موجودات

توت ها به دلیل وجود رزوراترول می توانند موجب افزایش طول عمر افراد شوند.

خرگوش ها و طوطی ها تنها حیواناتی هستند که بدون چرخاندن سر می توانند پشت سر خود را ببینند.

تنها موجود جاودانه دنیا Turritopsis Dohrnii یک نوع عروس دریایى است که بعد از رسیدن به بلوغ دوباره نابالغ مى شود و این چرخه همین طور ادامه دارد

حس بویایی سگ ها ۱۰۰برابر قویتر از انسان است در حالی که فقط یک ششم از جوانه های چشایی انسان را دارند.

در بسیاری از کشورها انجام روندهای جراحی روی یک اختاپوس بدون بیهوشی غیرقانونی است و این به خاطر هوش اختاپوس است

تنها حیوانی که به خاطر شجاعت وارد کتاب گینس شده گورکن عسل خوار است که از پوستش کارد نیزه و چاقو عبور نمی کند تنها راه کشتنش ضربه به جمجمه اش است! گاهی به شیر و پلنگ نیز حمله می کند.

در سال ۲۰۰۷ یکی از پرنده های مهاجر طولانی ترین پرواز استقامت را ثبت کرده است.

نظرات شما