آشفتگی ذهنی، یعنی تمرکزی روی کارهای خود نداشته باشید و همچنین به نتیجه کار خود مطمئن نباشید.

آشفتگی ذهنی، یعنی تمرکزی روی کارهای خود نداشته باشید و همچنین به نتیجه کار خود مطمئن نباشید. هر چقدر که به کنکور نزدیک می‌شوید، فشار و اضطراب کنکور بیشتر شده و روی ذهن شما تاثیر می‌گذارد. در نتیجه احتمال آشفتگی ذهنی بیشتر می‌شود.

اگر تحت این فشارها دائما برنامه ریزی خود را تغییر دهید، این آشفتگی باعث به هم ریختن شما شده و امکان موفقیت را از شما سلب می‌کند. برای دوری از آشفتگی ذهنی باید با برنامه حرکت کنید. اگر دلیلی برای عدم موفقیت برنامه خود ندارید، آنرا تغییر ندهید و بگذارید برنامه‌تان دنبال شود. هیچ برنامه درسی‌ای کامل نیست و فقط سعی می‌شود بهترین بازده را داشته باشد. پس بی‌دلیل از این برنامه به آن برنامه تغییر روش ندهید. یک برنامه را پی‌گیری کنید و تا آخر ادامه دهید. حرکت با یک برنامه متوسط بازده خیلی بیشتری از تغییر دائمی برنامه ها دارد. پس به برنامه درسی خود اعتماد کنید و آنرا ادامه دهید تا در کنکور موفق باشید.

نظرات شما