نحوه رفتار و صحبت و همچنین لحن صحبت با دانش آموز روی کار و بازدهی او تاثیر مثبت یا منفی دارد

کاملا واضح است که پشتیبانی خانواده مخصوصا از نظر عاطفی و مشاوره‌ای نقش مهمی در بهبود مطالعه و بازدهی بیشتر درس خواندن و همچنین نتیجه بهتر دانش آموز دارد. پشتیبانی خانواده و همچنین خیرخواهی آنها باید برای دانش آموز محرز باشد. خانواده ها باید در گفتن جملات به دانش آموز دقت کنند. گاهی لحن نادرست جمله باعث ایجاد حس اجبار در دانش ا«وز می‌شود که معمولا سبب می‌شود دانش آموز درست درس نخواند. توصیه به دانش آموز باید با لحن خیرخواهی انجام شود. خانواده باید از اضافه کردن فشار روانی دانش آموز پرهیز کند و فشار روانی دانش آموز را کمتر کند. اضطراب و استرس دانش آموز در کنکور اگر  تا حد درستی باشد، باعث می‌شود که کارایی دانش آموز و تلاش او بیشتر شود. اما همین اضطراب و استرس در صورتی که از حد بگذرد یادگیری را مختل کرده و مانع مهمی برای دانش آموزان محسوب می‌شود. خانواده ها باید در این دوره حواسشان به دانش آموز باشد. برای دانش آموز بی خیال کمی اضطراب ایجاد کنند و در دانش آموز مضطرب آرامش. بهتر است خانواده ها برای رفتار درست با دانش آموز در دوره کنکور با مشاورین در تماس باشند تا رفتار درست با دانش آموز را انجام دهند.

نظرات شما