به تعدادی خانه از این جدول که محیط آن‌ها یک مستطیل تشکیل بدهد، یک زیر مستطیل گفته می‌شود.

عدد

یک جدول ۲×۴ داریم (شکل روبرو). به تعدادی خانه از این جدول که محیط آن‌ها یک مستطیل تشکیل بدهد، یک زیر مستطیل گفته می‌شود. مثلاً هر خانه از این جدول، خود به تنهایی یک زیر‌مستطیل است؛ هم‌چنین کل جدول نیز یک زیر‌مستطیل است. برای هر زیرمستطیل از این جدول، اعداد درون آن زیر‌مستطیل را جمع کرده و روی یک کاغذ می‌نویسیم، سپس جمع تمام اعداد روی کاغذ را حساب می‌کنیم. حاصل این جمع چه‌قدر می‌شود؟


الف) ۸
 
ب) ۸
  ج) ۱۲
   د) ۴۸
هـ) ۵۶

نظرات شما