جواب معمای امروز

چوب پنبه و بطری اولین جوابی که به ذهن میرسد این است که بطری ۱۰۰۰ و چوب پنبه۱۰۰ تومان باشد ولی اگر اینطور باشد، بطری۹۰۰تومان ازچوب پنبه گران تر میشود. جواب درست اینست که بطری۱۰۵۰ و چوب پنبه۵۰تومان است.

نظرات شما