جواب معمای امروز ۵ آذر

جواب معما :

با توجه به صورت معما داریم:
بخش نخست: تعداد طوطی ها برابر است با ۴ برابر تعداد قفس ها منهای یک:
۱)   P = 4(C – 1)
بخش دوم: تعداد طوطی ها برابر است با سه برابر تعداد قفس ها به علاوه یک:
۲)   P = 3C + 1
با حل این دو معادله، خواهیم داشت:
تعداد طوطی ها: ۱۶
تعداد قفس ها: ۵

نظرات شما