پاسخ معمای توپ سبک تر به صورت زیر است.

جواب: ۸ توپ داریم ۲ تا رو کنار می گذاریم و ۶ تای باقی مانده رو در دو گروه سه تایی مقایسه می کنیم. دو حال ممکنه

الف : دو تا دسته سه تایی با هم برابرند. در این حالت توپ سبکتر در همون دو تایی است که کنار گذاشتیم. در اینصورت با مقایسه این دو تا می تونیم بفهمیم کدامیک سبکتر است.

ب: یک از دو دسته سبکتر است. در اینصورت در این دسته یک توپ را کنار می گذاریم و دو توپ باقی مانده را مقایسه می کنیم اگر یکشان سبکتر بود که جواب معماست و اگر مساوی بودند اون توپی که کنار گذاشتیم سبکترین است

نظرات شما