پاسخ معمای امروز

این شخص در این معامله ۵۰۰۰۰ پنجاه هزار تومان ضرر کرده است …
او اسب اول را به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ پانصد هزار تومان خرید و با ۲۰% بیست درصد سود به ۶۰۰۰۰۰ ششصد هزار تومان فروخته است.
همچنین اسب دوم را به مبلغ ۷۵۰۰۰۰ هفتصد و پنجاه هزار تومان خرید و به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ششصد هزار تومان با ۲۰% بیست درصد ضرر فروخت است.
او این دو اسب را به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان خرید …
و به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ یک میلیون و دویست هزار تومان فروخت ، یعنی با ۵۰۰۰۰ پنجاه هزار تومان ضرر

 

نظرات شما