جواب معمای امروز ۴ آذر

جواب معمای دهقان و گوسفندان
او ۳۱ سی و یک گوسفند به شهر برده بود …
۱. نصف به اضافه نیم گوسفند رو به نفر اول می دهد …
اگر سی و یک گوسفند داشته باشیم یعنی شانزده گوسفند فروختیم می مونه پانزده تای بقیه …
۲. نصف به اضافه نیم گوسفند رو هم نفر دوم می خره ، یعنی هفت و نیم به اضافه نیم ، میشه هشت تا که نفر دوم می بره …

 

۳. نصف به اضافه نیم گوسفند دیگه هم به نفر سوم می دهد که از هفت تای باقیمانده کم می شه …
یعنی چهار تا ، در نهایت می مونه سه گوسفند …

نظرات شما