ریشه، معنی و مفهوم واژه «جغرافیا»: اصل كلمه یونانی و به صورت «جئوگرافیا» بوده و معرب آن «الجغرافیه» و واژه «جغرافی» و «جغرافیا» كه هر دو در زبان فارسی متداول و دارای یك معنی می‌باشند از زبان عربی گرفته شده است. در زبان انگلیسی Geography (جئوگرافی) آمده و اسمی مركب است و از دو بخش؛ […]

ریشه، معنی و مفهوم واژه «جغرافیا»:

اصل كلمه یونانی و به صورت «جئوگرافیا» بوده و معرب آن «الجغرافیه» و واژه «جغرافی» و «جغرافیا» كه هر دو در زبان فارسی متداول و دارای یك معنی می‌باشند از زبان عربی گرفته شده است.

در زبان انگلیسی Geography (جئوگرافی) آمده و اسمی مركب است و از دو بخش؛

1- geo : پیشوند و به معنی «زمین» و «خاك» (گاهی به معنی «جغرافیا» و «جغرافیایی»)

2- graphy: پسوند و به معنی «هنر و فن نوشتن و شرح دادن و نمایش دادن» و «علم» و «دانش». بنابراین معنی بنابراین معنی واژه «فن یا علم یا دانش نوشتن و شرح دادن احوال زمین و نمایش نقشه آن بر روی كاغذ است.»(1)تعريف‌هاي متفاوتي از جغرافيا ارائه شده است و هر تعريف بر مبناي يك استناد علمي و يك مبنا و بحث استوار است‌‌. از مجموعه تعاريف چنين استنباط مي‌شود كه جغرافيا بيان رابطة ميان محيط و انسان تلقي مي‌شود و به عبارتي بيان تمام اجزا و ضوابطي كه در محيط براي انسان نقش‌سازند و همچنين بيان اجزا و روابطي است كه از منظر انسان در محيط اثرگذار است. اين رابطه, بستر مطالعات جغرافيايي را تشكيل مي‌دهد.بنابراين پندار ما از محيط و انسان معرفت جغرافيايي را تشکيل مي دهد.

اينجا مي‌خواهم چشم‌انداز ديگري به تعريف اضافه كنم و آن اينكه جغرافيا ارتباط ميان محيط، انسان و زمان را بيان مي‌كند. آنچه بسياري از دانشمندان جغرافيا بر سر آن توافق پندار دارند اصل محيط. به عنوان بستر و پديده، و انسان به عنوان بستر و پديده‌اي ديگر است. هيچ ‌يك از جغرافيدان‌ها در اينكه اين دو مفهوم و دو واژه در كانون مطالعات جغرافيايي هستند اختلاف نظر ندارند، بلكه اتفاق نظر دارند‌‌. بنابراين ما نظريه پردازي در جغرافيا و ارتباط آن با علوم انساني را براساس اين وجه مشترك كه از جغرافيا ارائه شده است و اتفاق نظر بر آن وجود دارد عرضه مي‌كنيم.

 بعضي انديشمندان اضافاتي مانند مديريت،تكنولوژي و فضا بر اين تعريف افزودند.چنين تعريف هايي را بايد به صورت خاص بررسي كرد‌. ‌حتي از تعريف خود مبني بر اينکه جغرافيا رابطه بين انسان,محيط و زمان است به دليل نقدي که بر «زمان» مي گيرند و هنوز مقبوليت عام نيافته است صرفنظر مي کنيم هرچند بر آن باور داريم.

به عبارت دیگر:

تصورات بسیار گوناگون و گاه غلطی از جغرافیا وجود دارد. جغرافیا فقط حفظ کردن نام مکانها و نقشه برداری نیست هر چند که هر دوی آنها بسیار مهم هستند. 
جغرافیا علم مطالعه و توصیف چشم اندازهای طبیعی، کوه ها، آب و هوا، رودخانه ها و انسانها در ارتباط با یکدیگر است. علم جغرافیا یکی از بهترین راه ها برای مطالعه جهان است. 
تعاریف زیر گزیده ای از تعاریفی است که برای علم جغرافیا مطرح شده است: 
– علم جغرافیا از علوم اجتماعی است که تمرکز اصلی آن بر روی پراکندگی مکانی انسانها و پدیده های فیزیکی زمین است. 
– مطالعه ارتباط بین انسانها و محیط زیست آنها با تاکید بر روی پراکندگی مکانی و محیط زیست در مقیاسهای گوناگون 
وظیفه اصلی علم جغرافیا توجه به تاثیرات متقابل انسان و طبیعت یا عمل و عکس العمل است. بدین طریق که هر جزء از حیات انسانی و هر پدیده طبیعی و انسان و کیفیت ناحیه ای و عوامل بوم و بومی در داخل یک یا چند شاخه از علم جغرافیا قرار می گیرد و یک نظم ویژه در همه پدیده هایی که در داخل یک سرزمین و یا یک مکان جغرافیایی به ظهور می رسد، بوجود می آید. 
در حقیقت فکر جغرافیایی ، توانایی شناخت علل این نظم و وابستگی چهره های طبیعی و انسانی به یکدیگر و دریافت نتایج حاصل ازآن است. 
پس می توان گفت که علم جغرافیا، از طریق تفکر و کاربرد، جهان ما را شکل می دهد و جغرافیدانان به منزله متخصصین محیط جغرافیایی، راهگشا، برنامه ریز، هدایت گر، کشتیبان، مشاهده گر، آموزش دهنده، منتقد و بالاخره زندگی بخش به مکانهای شناخته می شوند. نتیجه آنکه، با تغییر شرایط اجتماعی، محتوای تعاریف جغرافیا نیز تغییر می یابد. 

 

جغرافیا چیست؟

نظرات شما