تحریک دانش‌آموز با تهاجم به او اشتباه است.

بعضی از والدین برای تاثیرگذاری و تحریک دانش‌آموز به درس خواندن با کلام تند به او حمله می کنند و او را به خاطر تنبلی یا اشتباهاتش شماتت می‌کنند. بهتر است تا حدی که می‌توانید از این روش استفاده نکنید زیرا تنها باعث شکرآب شدن رابطه شما با فرزندتان و همچنین عصبی شدن و عدم آرامش او می‌شود. شما باید آرامش را به او تزریق کنید. سعی کنید بیشتر با تشویق و صحبتهای منطقی و را تحرک به درس خواندن کنید نه رفتارهای تهاجمی و استفاده از زور و خشونت.

نظرات شما