نباید با دانش‌آموزتان مانند مجرمان برخورد کنید.

یکی از اشتباهاتی که والدین دانش‌آموزان کنکوری انجام می‌دهند، این است که نظارت شدیدی بر فرزندشان اعمال می‌کنند و با عینک بدبینی تمام کارهای او را تفسیر می‌کنند.  این نوع رفتار خانه را برای  دانش‌آموز به زندان امنیتی تبدیل می‌کند، آرامش او را از بین می‌برد و احتمال موفقیت او را به صفر نزدیک می‌کند. باید ظاهر برخوردتان با دانش‌آموز مثل سالهای قبل باشد و فشاری را بر او تحمل نکنید. دانش‌آموز شما از کنکور احساس استرس و فشار زیادی می‌کند پس بی‌دلیل به او استرس و فشار بیشتر وارد نکنید.

نظرات شما