دیدگاههای خود در مورد رشته‌های دانشگاهی را به دانش‌آموزتان به صورت مشورت ارائه دهید اما خواست خود را به او تحمیل یا القا نکنید.

هر پدر و مادری برای فرزندش آرزوهایی دارد که یک از این آرزوها موفقیت تحصیلی است. معمولا والدین بر طبق تجربیات و دانسته‌های خود برای فرزندشان قبولی در رشته یا رشته‌های خاصی را آرزومندند. باید توجه کنید که دانسته‌های خود را به صورت مشورت و اطلاع رسانی در اختیار دانش‌آموزتان قرار دهید و هدف خاصی را به او تحمیل یا القا نکنید. توجه کنید که بازار کار برای رشته‌های دانشگاهی متغیر است و رشته‌ای که امروز بازار و درآمد خوبی دارد ممکن است ده سال بعد بازار کار ضعیفی داشته باشد و برعکس رشته‌ای که امروز بازار کار خوبی ندارد ده سال بعد به رشته پردرآمدی تبدیل شود. اجازه بدهید که دانش‌آموز رشته را بر طبق میل خودش انتخاب کند اما تجربیاتتان را به او منتقل کنید.

نظرات شما