اگرچه جایزه دادن برای تشویق دانش‌آموز کار خوبی است اما عادت دادن او به جایزه یا ایجاد انتظار برای یک جایزه بزرگ کار درستی نیست.

بعضی از والدین برای تشویق و تحریک دانش‌آموزان به درس خواندن به او جایزه بزرگی پیشنهاد می‌دهند. اگر چه جایزه دادن به دانش‌آموز باعث ترغیب بیشتر او به درس خواندن می‌شود مخصوصا اگر جایزه مورد علاقه او باشد، اما عادت دادن دانش‌آموز به جایزه برای درس خواندن تاثیر تربیتی منفی روی دانش‌آموز دارد. بهتر است فقط برای موارد خاص برای او جایزه تعیین کنید و طوری او را پرورش ندهید که فقط برای جایزه درس بخواند.

نظرات شما