قرار دادن درسهای مهم در برنامه روزانه باعث بهتر شدن روند یادگیری آنها و نتیجه گیری بهتر در کنکور می‌گردد.

در برنامه روزانه خود درسهای اصلی رشته خود را هر روز حتی برای یک زمان کوتاه قرار دهید تا روند یادگیری این درسها را با قدرت پی‌گیری کنید. مثلاً اگر رشته شما علوم تجربی است درسهای زیست شناسی و شیمی و اگر ریاضی فیزیک است درسهای ریاضی و فیزیک را در برنامه هر روزتان داشته باشید حتی اگر نیم ساعت یا  یک ربع یادآوری و مرور فرمولها باشد.

نظرات شما