نظم باعث بهبود در روحیه و همچنین پیشبرد برنامه شما می‌شود.

برای موفقیت در هر کاری، نظم و ترتیب بسیار مهم است. میزان نظم و ترتیب در هر کاری باعث پیشرفت در روند برنامه ریزی می‌شود. در کنکور هم همین قوانین حاکم است. هر چقدر شما منظم‌تر باشید، برنامه خود را بهتر اجرا می‌کنید و نتیجه بهتری می‌گیرید. از طرف دیگر اگر منظم باشید و مطابق برنامه پیش بروید فشار و اضطراب شما کمتر  و اعتماد به نفس شما بیشتر می‌شود، یعنی منظم بودن روی روحیه شما هم اثر دارد. بنابر این با نظم و برنامه‌ریزی برای کنکور ۹۷ تلاش کنید.

نظرات شما