در کنکور تمام سعی خود را بکنید اما به خاطر آسانی و سختی سوالها اشتباه نکنید.

اگر در طول سال خوب مطالعه کرده‌اید، باید بدانید که اگر سوالات مشکل است برای همه مشکل است و اگر آسان است برای همه آسان است. کنکور یک آزمون رقابتی است پس در جلسه کنکور سعی کنید بیشترین میزان توان خود را بگذارید و آسانی یا سختی سوال باعث اشتباه شما نشود. سعی کنید هر درس را به بهترین وجه ممکن پاسخ دهید.

نظرات شما