برای موفق شدن باید بتوانید خود را تغییر دهید.

افرادی به موفقیت می‌رسند که بتوانند خود را اصلاح کنند. تغییر رفتار و بهبود رفتار یکی از عوامل مهم در موفقیت افراد و جوامع است. شما هم به عنوان یک فرد کنکوری باید بتوانید رفتارهای خود را اصلاح کنید. باید رفتارهایی که باعث ضعف و عدم موفقیتتان می‌شود کنار بگذارید و رفتارهایی که باعث موفیت می‌شوند را در خود تقویت کنید. نظم، تلاش، تفکر و … باید در شما تقویت شود. گفته می‌شود اگر بتوانید ۴۰ روز یک رفتار را به صورت ارادی انجام دهید آن رفتار به صورت غیر ارادی انجام می‌شود و به عبارت دیگر تغییر رفتار به ۴۰ روز تلاش برای تغییر احتیاج دارد. توجه کنید که تغییر یک روند است نه یک رویداد و در ذر زمان انجام می‌شود.

نظرات شما