برای نتیجه گرفتن از تلاش‌ها باید با برنامه تلاش کرد و همه تلاش‌ها باید با هم هماهنگ باشند.

یکی از مشکلاتی که بسیاری از دانش‌آموزان دارند این است که تلاش می‌کنند ولی از تلاششان نتیجه‌ای نمی‌گیرند. تلاشهای متعدد غیر هدفمند و بدون برنامه گاهی همدیگر را هم خنثی می‌کنند. پس باید تلاشهایتان هدفمند باشد و جهت یکسانی برای همه برنامه‌هایتان داشته باشید. با نظم در سعی و تلاش به تدریج خواهید دید که تلاشهایتان نتیجه بخش و موفقیت آمیز می‌شوند

نظرات شما