تعداد سوالات مباحث فیزیک پایه در کنکور ریاضی در سالهای قبل چگونه بوده است؟

با توجه به کنکورهای گذشته به طور تخمینی از مباحث فیزیک پایه به صورت زیر در کنکور سوال می‌آید

نور هندسی: ۴ سوال

فیزیک و اندازه گیری: ۱ سوال

کار و انرژی:  ۱ سوال

ویژگیهای ماده: ۲ تا ۳ سوال معمولا ۳ سوال

گرما و قانون گازها: ۲ سوال

ترمودینامیک: ۳ سوال

الکتریسیته ساکن: ۲ تا ۳ سوال معمولا ۳ سوال

جریان الکتریکی: ۴ سوال

مغناطیس و القا: ۳ تا ۴ سوال معمولا ۴ سوال

نظرات شما