تخمین تعداد سوالات درس آمار و مدلسازی در کنکور انسانی بر اساس کنکورهای سالهای گذشته

با توجه به کنکورهای سالهای گذشته به طور تخمینی از مباحث آمار ومدلسازی به سورت زیر در کنکور انسانی سوال می‌آید

اندازه گیری و مدل سازی: ۰ تا ۱ سوال

جامعه و نمونه: ۰ تا ۱ سوال

متغیرهای تصادفی: ۰ تا ۱ سوال

دسته بندی داده ها و جدول فراوانی: ۰ تا ۱ سوال در سالاهای اخیر ۱ سوال

نموارها و تحلیل داده ها: ه تا ۱ سوال در سالهای اخیر ۱ سوال

شاخص های مرکزی: ۰ تا ۱ سوال در سالهای اخیر ۱ سوال

شاخص های پراکندگی: ۰ تا ۱ سوال

نظرات شما