تسلیم ناامیدیهای روزهای سخت و دشوار نشوید تا موفق شوید.

در طی دوره آمادگی کنکور اوقات ناامیدی و سردرگمی زیاد پیش می‌آید. اگر ضعف روحی در مقبل ناامیدی داشته باشید این زمانها شما را بسیار ضعیف کرده و احتمال عدم موفقیت شما را زیاد می‌کند. باید بدانید که هیچ راهی برای موفقیت هموار نیست و همیشه چه در کنکور و چه در بقیه مراحل زندگی اوقات ضعف و ناامیدی وجود دارد. تسلیم این احساسات نشوید و به خود اطمینان کنید. همواره امید خود به آینده را حفظ کنید و به امید موفقیت تلاش کنید. با این شیوه روحی شما امکان موفقیت پیدا می‌کنید.

نظرات شما