سوال ادبیات رشته ریاضی در کنکورهای قبل

معنی چند واژه در کمانک مقابل آن نادرست است؟
( تفّقد: دلجویی) (تهجدّ: شببیداری) (جلی: روشن) (اجرا: برآوردن) (احولی: پیچیدگی در چشم) (بدایت: جاودانگی)
(بور شدن: روشن شدن) (بلاغت: زبان‌آوری) (جرگه: زمره) (آوند: معلقّ)
١) یک

٢) سه

٣) دو

۴) چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:  گزینه ۲ درست است

معنی درست واژه ها:
اجرا: راندن، روان ساختن، جاری کردن، جیره مقرّر کردن برای کسی / بدایت: آغاز، ابتدا (ابدیّت: جاودانگی)
بور شدن: شرمنده شدن، خجلت زده شدن

 

 

 

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما