تست شیمی کنکورهای گذشته با راه حل تشریحی

کدام مطلب درباره سلولهای سوختی درست است؟

۱) الکترولیت به کار رفته در آن‌ها می‌تواند از نوع محلول پتاسیم هیدروکسید باشد.

۲) واکنش آندی در آن‌ها اکسایش گاز H2 و واکنش کاتدی کاهش آب است.

۳) نوعی سلول الکترولیتی‌اند که آند و کاتد در آنها می‌تواند از جنس گرافیت منفذدار باشد.

۴) جریان الکترون در مدار بیرونی آن‌ها با حرکت آنیون‌ها در الکترولیت همسو است.

 

 

 

 

 

پاسخ: گزینه ۱ درست است

ریاضی ۹۱ شیمی ۲۳۳ پاسخ

نظرات شما