تست زبان انگلیسی کنکورهای قبلی با پاسخ

The terrible mistake I made in class was an unexpected one; it really …………. me at the time.

۱)embarressed

۲) imformed

۳) suffered

۴) entirely

پاسخ:

گزینه ی ۱ درست است
ترجمه ی جمله: «اشتباه وحشتناکی که در کلاس کردم یک اشتباه نامنتظره بود؛ آن واقعاً مرا در آن زمان ………… کرد»
۱) شرمنده کردن

۲) اطلاع دادن
۳) رنج بردن

۴) جلوگیری کردن

نظرات شما