سوال دین و زندگی کنکورهای قبلی

تمام موارد، راه‌های کید و فریب دشمن قسم خورده مصمّم به انتقام‌گیری از فرزندان آدم است، به جز:

۱) سرگرم کردن انسان به آرزوهای دور و دنیایی

۲) آراستن و زیبا نشان دادن زمینه های دل فریب دنیا

۳) غافل کردن از یاد خدا و کارهایی که انسان را به یاد خدا می‌اندازد

۴) دامن زدن آتش خانمان سوز کینه و عداوت میان ابنای آدم

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

شیطان که دشمن انسان است و خود را از آدمیان برتر می پندارد، سوگند یاد کرده است که فرزندان آدم را فریب دهد و انتقام رانده شدن از  درگاه الهی را بگیرد. شیطان معمولاً از این را هها انسان را به نافرمانی از خدا وسوسه می‌کند:

١) آراستن و زیبا نشان دادن گناه (نه زمینه‌های دل فریب دنیا)

٢) سرگرم کردن انسان ها به آرزوهای دور و دراز دنیایی

٣) غافل کردن از یاد خدا و کارهایی که به یاد خدا می اندازد، مانند نماز
۴) ایجاد دشمنی و کینه میان افراد

نظرات شما