تست ادبیات کنکور سالهای قبل

معانی دست واژه های (طین، تعبیه، طوع، قبضه، خازن) به ترتیب در کدام گزینه، ذکر شده است؟

۱) خمیر خشک، ساختگی، گردن بند، گریبان، فرشته

۲) خمیر خشک، ساختن، گردن بند، دسته خنجر، فرشته

۳) گِل ، آرایش، توانایی، مقدار کمی از چیزی، ناامید

۴)گِل ، آراستن، فرمان بردن، یک مشت از هر چیز، نگهبان خزانه

پاسخ:

معنی درست واژه ها: طین: گِل، خاک نمناک / تعبیه: آراستن، آرایش، آماده کردن / طوع: فرمان بردن، اطاعت کردن (طوق: گردن بند)/قبضه:  یک مشت از هر چیز / خازن: نگهبان خزانه، خزانه‌دار؛ این واژه در کتاب درسی به معنی «فرشته» نیز ب هکار رفته است. (خایب: ناامید، بی‌بهره)

برچسب ها: برچسب‌ها:, ,
نظرات شما