سه شکل داریم که ارتباط منطقی و معنایی با هم دارند. می خواهیم گزینه بعدی را تعیین کنیم.

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%db%8c-2754

 

به شکل بالا نگاه کنید. در سطر اول سه شکل داریم که بصورت منطقی با هم در ارتباط هستند. آیا می توانید با کشف این رابطه منطقی، به جای علامت سؤال، گزینه صحیح را قرار دهید؟

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما