یک شکل داریم که مرحله به مرحله، تغییراتی در آن ایجاد می شود.

به ردیف اول شکل زیر نگاه کنید. با توجه به تغییرات تدریجی شکل، به نظر شما کدام گزینه باید جایگزین علامت سؤال شود؟

 

تست-هوش-گزینه-بعدی-در-تغییرات-تدریجی-شکل-۴۹۲۹۱

نظرات شما