به شکل پایین نگاه کنید. با توجه به تغییرات تدریجی شکل، به نظر شما کدام گزینه باید جایگزین علامت سؤال شود؟  

به شکل پایین نگاه کنید. با توجه به تغییرات تدریجی شکل، به نظر شما کدام گزینه باید جایگزین علامت سؤال شود؟

 

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b4%da%a9

نظرات شما