هوش عددی خود را بیازمایید: کدام عدد با بقیه متفاوت است؟

عدد متفاوت را با ذکر دلیل مشخص کنید:
۱۱۱, ۱۳۳, ۱۴۳, ۱۵۵, ۲۰۰, ۲۴۲, ۳۳۱
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما