می خواهیم با استفاده از ۴ تا عدد ۵، و بکارگیری چهار عمل اصلی (+،−،×،÷) تعدادی عدد را بسازیم.

آیا می توانید با استفاده از ۴ تا عدد ۵، و بکارگیری هر تعداد از چهار عمل اصلی (+،−،×،÷) که لازم می دانید، اعداد ۰، ۱، ۲ و ۵ را بسازید؟
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما