به شکل بالای تصویر زیر نگاه کنید، این شکل را دوران می دهیم. به نظر شما کدام گزینه (گزینه ها) می تواند حالت صحیحی از این چرخش را نشان دهد؟

به شکل بالای تصویر زیر نگاه کنید، این شکل را دوران می دهیم. به نظر شما کدام گزینه (گزینه ها) می تواند حالت صحیحی از این چرخش را نشان دهد؟
%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%b4-03541
برچسب ها:
نظرات شما