تعدادی عدد در یک هشت ضلعی وجود دارند که ارتباطی بین آنها وجود دارد.

به شکل زیر نگاه کنید. به توجه به منطق موجود بین اعداد این شکل، مشخص کنید چه عددی باید جایگزین علامت سوال شود.

 

تست-هوش-هشت-ضلعی-و-عدد-مجهول-۴۰۵۰۱

نظرات شما