نسبت دو شکل به هم مشخص است. می خواهیم نسبت شکل دیگری را نیز بدست آوریم

به شکل پایین نگاه کنید. نسبت دوشکل مشخص شده است. به نظر شما، نسبت صحیح شکل سوم، کدام گزینه خواهد بود؟

 

تست-هوش-نسبت-شکل-ها-۰۲۳۱۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما