به شکل پایین نگاه کنید. نسبت دو شکل به هم را در نظر بگیرید. با فرض برقرار بودن این نسبت منطقی، نسبت شکل بعد به کدام گزینه، برقرا خواهد بود؟    

به شکل پایین نگاه کنید. نسبت دو شکل به هم را در نظر بگیرید. با فرض برقرار بودن این نسبت منطقی، نسبت شکل بعد به کدام گزینه، برقرا خواهد بود؟

 

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%87%d8%a7-0256

 

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما