یک مربع شامل ۳۶ عدد داریم که رگه ای از این اعداد، گم شده اند

یک مربع  ۶×۶ داریم که با اعداد مختلفی پر شده است. همانطور که در شکل مشاهده می کنید، رگه ای از این اعداد، گم شده اند. آیا می توانید بگویید کدام گزینه، جای این اعداد را به درستی پر می کند؟
تست-هوش-مسیر-مجهول-۲۴۴۹۱تست-هوش-مسیر-مجهول-۲۴۴۹۴
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما