شکلی داریم که می خواهیم تعداد وجه های آن را مشخص کنیم.

iq-how-many-sides-0817

آیا می توانید در مدت کمتر از ۲ دقیقه بگویید شکل بالا چند وجه (پهلو) دارد؟

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما