در یک ساعت عقربه دار، دو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار بر هم منطبق اند. آیا می توانید بگویید پس از ۳۲ دقیقه و چند ثانیه، هر دو عقربه در یک راستا قرار می گیرند؟

در یک ساعت عقربه دار، دو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار بر هم منطبق اند. آیا می توانید بگویید پس از ۳۲ دقیقه و چند ثانیه، هر دو عقربه در یک راستا قرار می گیرند؟

نظرات شما