هوش عددی خود را بیازمایید: عدد متفاوت را با ذکر دلیل مشخص کنید.

عدد متفاوت را با ذکر دلیل مشخص کنید:
۸, ۲۰, ۳۶, ۴۲, ۵۲, ۶۰, ۶۴
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما