با توجه به سوال پاسخ درست را محاسبه کنید.

مجموع سه عدد فرد متوالی ۶۳ است .

 

نصف عدد بزرگتر کدام است ؟؟؟؟؟

نظرات شما