در شکل زیر، باید از یک نقطه شروع کنید، بدون اینکه از مسیری دوبار عبور کنید ( و البته حرکت شما باید بصورت پیوسته باشد) به نقطه شروع بازگردید به طوری که کل مسیر را پیموده باشید.  

در شکل زیر، باید از یک نقطه شروع کنید، بدون اینکه از مسیری دوبار عبور کنید ( و البته حرکت شما باید بصورت پیوسته باشد) به نقطه شروع بازگردید به طوری که کل مسیر را پیموده باشید.

 

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c-03141

برچسب ها:
نظرات شما