شکلی داریم که به تعدادی مثلث تقسیم شده اند، می خواهیم همه آنها را شناسایی کنیم!

شکل پایین را به تعدادی مثلث تقسیم کرده ایم. حال می خواهیم تمام مثلث هایی که در این شکل قابل شمارش هستند بیابیم. در نهایت چند مثلث را تشخیص می دهید؟

 

تست-هوش-شمارش-مثلث-ها-۴۱۱۰

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما