مسیری شامل ۵ عدد با کمترین وزن ممکن!

به شکل پایین نگاه کنید. می خواهیم از مرکز این شکل (عدد ۷) در مسیر خطهای متصل به هم حرکت کنیم و از ۴ عدد دیگر نیز در مسیرمان گذر کنیم. آیا می توانید بگویید مجموع عددی کدام مسیر ممکن، کمترین مقدار را خواهد داشت؟ توجه کنید که از یک مسیر نمی توانید دو بار عبور کنید…
تست-هوش-سبک-ترین-مسیر-۲۷۲۵۱
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما