سؤالی از یک فرم استخدام در هندوستان

می خواهیم اعداد ۱ تا ۹ را به دو گروه چنان تقسیم کنیم که مجموعشان با هم برابر باشد. توجه به دو نکته ضروری است:
۱. از همه اعداد بایستی استفاده شود.
۲. نمی توانید کلک بزنید و با چرخش عدد ۶، آن را به ۹ تبدیل نمایید!
این دو دسته را مشخص نمایید.
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما