به این زنجیره حروف نگاه کنید. یکی از حلقه های آن خالی است. آیا می توانید بگویید درون آن چه حرفی باید قرار بگیرد.  

به این زنجیره حروف نگاه کنید. یکی از حلقه های آن خالی است. آیا می توانید بگویید درون آن چه حرفی باید قرار بگیرد.

 

زنجیره حروف

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما