جای خالی را با چه عددی پر می کنید؟

سؤال:
چه عددی را باید در انتهای رشته زیر قرار دهید؟
۴ ۴ ۳ ۴ ۶ ۲ ۴ ۲ ۴ _
[ناامید نشوید، ارزش فکر کردن را دارد….]
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما