با توجه به منطق شکل، مشخص کنید گزینه بعدی کدام است.

کل آن چیزی که داریم، یک مربع، یک مثلث و یک دایره است. با توجه به منطق شکل، مشخص کنید گزینه بعدی کدام است.

تست-هوش-دایره-مربع-و-مثلث-۴۷۱۷۱

نظرات شما